020-4978643 info@deberendijk.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kinderdagverblijf De Berendijk

1   Algemeen duur overeenkomst, wijziging, beëindiging en annulering van de overeenkomst
     
1.1   Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, en komt tot stand door de Ouder van het door de Ondernemer gedane aanbod.
De Ouder aanvaardt het aanbod Schriftelijk.
De datum waarop de aanvaarding door de Ondernemer is ontvangen, is de Ingangsdatum van de
Overeenkomst.
De Ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanvaarding schriftelijk.
Binnen het kader van de overeenkomst komt de Ondernemer de vrijheid toe de Kinderopvang naar eigen inzicht in te vullen.
1.2   Deze overeenkomst eindigt bij het bereiken van het moment waarop uw zoon/dochter 13 jaar wordt.
De Ouder heeft het recht de Overeenkomst te annuleren vanaf de ingangsdatum tot de aanvangsdatum.
De Ouder is voor annulering kosten verschuldigd.
De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling over de voor de Ouder geldende opzegtermijn.
1.3   Het contract eindigt indien één der partijen een brief zendt waarbij de overeenkomst wordt opgezegd, met dien verstande dat een opzegtermijn geldt van 1 maand, die ingaat op de eerste of zestiende van de maand volgens de opzeggingsbrief.
1.4   Bij wijzigingen geldt een opzegtermijn van 1 maand, die ingaat op de eerste of zestiende van de maand volgens de opzeggingsbrief.
1.5   Bij te laat opzeggen behouden wij ons het recht voor, om de kosten hiervan in rekening te brengen.
1.6 a De ouder heeft het recht de overeenkomst te annuleren vanaf de ingangsdatum, dis is de datum waarop het contract is ondertekend tot de aanvangsdatum, dit geldt ook voor vermindering van aangevraagde dagen.
  b De ouder is voor annulering kosten verschuldigd.
  c De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling over de voor de ouder geldende opzegtermijn.

 

2   Toegangelijkheid
     
2.1   De Berendijk behoudt zich het recht voor ten alle tijde personen, waaronder kinderen en ouders/verzorger, de toegang tot het kinderdagverblijf te ontzeggen.
Dit geldt voornamelijk in de volgende gevallen:
* Het kind ziek is en daardoor extra verzorgingsbehoeftig is, of een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen het kinderdagverblijf.
* Het kind niet ingeënt is tegen o.a. difterie, kinkhoest, tetanus, polio en mazelen.
* De ouder/verzorger c.q. aanverwanten, bij voortduring de regels van De Berendijk overtreden.
2.2   De Berendijk behoudt zich het recht, zonder dat de ouder/verzorger enig recht op kosten, schade en gevolgschade kan doen gelden voor een geplaatst kind voor de duur van de periode: dat zich storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht voordoen, zoals bijvoorbeeld: elektriciteit problematiek, wateroverlast, brand.
2.3   De ouder/verzorger dient het kinderdagverblijf in kennis te stellen wanneer een ander persoon uw kind komt ophalen. Indien wij niet op de hoogte zijn gesteld geven wij u kind niet mee aan de voor ons “vreemde ”persoon.
3   De prijs en prijswijzigingen
     
3.1   De prijs die de ouder moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
3.2   Prijswijzigingen vinden jaarlijks plaats als gevolg van kostenstijgingen.
3.3   Prijswijzigingen worden door het kinderdagverblijf tijdig van tevoren aan u doorgegeven met een termijn van twee maanden.
3.4   De prijs kan, naast de jaarlijkse prijsstijging, tussentijds gewijzigd worden door o.a. wijzigingen in de CAO Kinderopvang.
3.5   Er is geen restitutieregeling in geval van afwezigheid of ziekte van het kind.
4   De betaling/ Niet tijdige betaling.
     
4.1   De ouder/verzorger is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan het kinderdagverblijf.
4.2   De betaling dient de eerste van de desbetreffende maand betaalt te zijn.
4.3   Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de Ouder van rechtswege in verzuim.
De Ondernemer zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een betalingsherinnering en geeft de Ouder de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
4.4   Bij niet tijdige betaling van de facturen behouden wij ons het recht, voor het kind verder de toegang te ontzeggen terwijl het factuurbedrag verschuldigd blijft.
Vanaf de vervaldag der factuurdatum is de wettelijke rente verschuldigd terwijl tevens buitengerechtelijke incassokosten in rekening kunnen worden gebracht.
4.5   Verplichte vrije sluitingsdata, vakantie/vrije dagen en afwezigheid door ziekte dienen doorbetaald te worden.
4.6   De Berendijk heeft een zomersluiting van twee weken. De jaarprijs wordt berekend over 50 weken.
5   Aansprakelijkheid
     
5.1   Het te plaatsen kind dient voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
5.2   De Berendijk draagt zorg voor een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor kinderen en personeel.
5.3   De Berendijk is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of het zoek raken van goederen.
6   Openingstijden en Sluitingsdagen
     
6.1   De Berendijk is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur.
6.2   De Berendijk is 50 weken per jaar open, het kinderdagverblijf is gesloten op de erkende nationale feestdagen en enkele jaarlijks vast te stellen sluitingsdagen, zoals de vrijdag na Hemelvaartsdag, 24 en 31 december.

Meer weten over Kindercentrum De Berendijk?